علوم و مهندسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان, دوره (1), شماره (6), سال (2004-7) , صفحات (14-28)

عنوان : ( بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , محسنعلی شایانفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات متنوع مصالح، نسبت‌های متغیر اختلاط و میزان مواد افزودنی باعث تولید بتن‌هایی با مقاومت متفاوت شده و لذا رفتار و پاسخ مشخصه بتن به بار اعمالی نظیر مدول اولیه ، مدول سکانت ،کرنش نظیر تنش حداکثر ، کرنش نهایی و شکل پذیری همواره متفاوت است . بنابراین برای درک رفتار بتن نیاز به انجام آزمایشات گسترده بوده تا بتوان رفتار مذکور را از طریق معادلات ریاضی مدل نمود . البته ارائه یک معادله ریاضی که به تنهایی بتواند رفتار تنش- کرنش بتن را در محدوده وسیعی بیان کند ، کار مشکلی است . از طرفی ارائه رابطه‌ای که بیانگر رفتار واقعی تنش- کرنش بتن باشد در تحلیل غیرخطی اجزای محدود سازه‌های بتن‌آرمه بسیار حائز اهمیت است . در این مقاله ضمن ارائه برخی آزمایشات انجام شده توسط نویسندگان این مقاله بر روی نمونه‌های بتنی، رفتار هر کدام از نمونه‌ها باتوجه به مشخصات آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس روابط ارائه شده توسط محققین متعدد مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج تجربی مقایسه گردیده و محدوده کاربرد هر یک از روابط مذکور بیان خواهد شد . در پایان ضریب ارتجاعی بتن مورد بررسی قرار گرفته و ضمن مقایسه با مقادیر تئوری و آئین‌نامه‌ای، یک رابطه جدید که بتواند مقدار ضریب ارتجاعی بتن را در محدوده وسیعی از مقاومتها تعیین کند، پیشنهاد می‌شود .

کلمات کلیدی

, فشار تک‌محوری, مقاومت فشاری بتن, منحنی تنش-کرنش, ضریب ارتجاعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012501,
author = {قلعه نوی, منصور and محسنعلی شایانفر},
title = {بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار},
journal = {علوم و مهندسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان},
year = {2004},
volume = {1},
number = {6},
month = {July},
issn = {****-0081},
pages = {14--28},
numpages = {14},
keywords = {فشار تک‌محوری، مقاومت فشاری بتن، منحنی تنش-کرنش، ضریب ارتجاعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار
%A قلعه نوی, منصور
%A محسنعلی شایانفر
%J علوم و مهندسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان
%@ ****-0081
%D 2004

[Download]