هفت خوان, دوره (9), سال (2008-6) , صفحات (10-17)

عنوان : ( عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگی )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , محسن راشکی , مهدی رستمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی گزارشات زلزله های اخیر نشان می دهد که اغلب ساختمان های دارای پیش آمدگی خسارت بیشتری نسبت به سایر ساختمان ها داشته اند و همواره یکی از عوامل تخریب این ساختمان ها عدم توجه به آیین نامه ، طراحی و ساخت غیر اصولی سازه بوده است .آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود بررسی عملکرد سازه ای و آسیب پذیری تیره های کانتیلور و نیز تاثیر امتداد و ابعاد پیش آمدگی « overhang » بر روی مقاومت زلزله ای آن سازه می باشد ، در ادامه اقدامات احتیاطی لازم برای ساخت چنین ساختمان هایی ارائه می شود . مطالعه مدل ها نشان می دهد چنانچه طول پیش آمدگی افزایش یابد ، خروج از مرکزیت و آسیب پذیری نیز افزایش یافته و مقدار خروج از مرکزیت تابعی از مواد بکار رفته در تیر طره نیز می باشد .

کلمات کلیدی

, پیش آمدگی , تیرهای کانتیلور, آسیب پذیری , خروج از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012502,
author = {قلعه نوی, منصور and محسن راشکی and مهدی رستمیان},
title = {عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگی},
journal = {هفت خوان},
year = {2008},
volume = {9},
month = {June},
issn = {****-0101},
pages = {10--17},
numpages = {7},
keywords = {پیش آمدگی ، تیرهای کانتیلور، آسیب پذیری ، خروج از مرکزیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگی
%A قلعه نوی, منصور
%A محسن راشکی
%A مهدی رستمیان
%J هفت خوان
%@ ****-0101
%D 2008

[Download]