هفت خوان, دوره (7), سال (2007-12) , صفحات (14-17)

عنوان : ( بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر )

نویسندگان: کامبیز نرماشیری , منصور قلعه نوی , مهدی اژدری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر

کلمات کلیدی

, ارتعاش آزاد, تحلیل طیفی, تو خالی, دینامیک سازه, دیوار برشی, سازه های بتن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012503,
author = {کامبیز نرماشیری and قلعه نوی, منصور and مهدی اژدری مقدم},
title = {بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر},
journal = {هفت خوان},
year = {2007},
volume = {7},
month = {December},
issn = {****-0101},
pages = {14--17},
numpages = {3},
keywords = {ارتعاش آزاد; تحلیل طیفی; تو خالی; دینامیک سازه; دیوار برشی; سازه های بتن مسلح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر
%A کامبیز نرماشیری
%A قلعه نوی, منصور
%A مهدی اژدری مقدم
%J هفت خوان
%@ ****-0101
%D 2007

[Download]