ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد درصد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی رقم پرسو )

نویسندگان: محمدتقی عبادی , مجید عزیزی ارانی , رضا امیدبیگی , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

In order to study the effect of sowing date and seeding level on yield, essential oil and chamazulene content of German chamomile CV. Presov, an experiment was conducted. The experimental design was split-plot in the basic of randomized complete block design (RCBD) with three replications. Main plots consisted three sowing dates (6 Nov, 5 Mar, and 4 Apr) and sub-plots included three seeding levels (0.2, 0.4 and 0.8 g/m2). The results showed that sowing date had significant effect but seeding levels did not have significant effect on measured traits. There are significant effects between sowing date and seeding level interaction as measured traits. Based on results, the most yield of wet and dry flower (749.1 and 175.1 g/m2) was obtained from the plants sown on 6 of Nov but the most percentage of essential oil and chamazulene (0.59 and 5.62 percent respectively) was obtained from the plants sown on 5 of Mar. Based on the results of their interaction, the most yield of wet and dry flower yield (810 and 198.2 g/m2) was obtained from the plots were sown on 6 of Nov with 0.8 gr/m2. According to the results, the most suitable sowing date and seeding level is 5 Mar with 0.4 gr/m2 but the most percentage of essential oil and chamazulene (0.63 and 5,9 percent respectively) was obtained from the plots sown on 5 of Mar with 0.4 gr/m seeds.

کلمات کلیدی

, بابونه , تاریخ کاشت, اسانس, کامازولن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012508,
author = {عبادی, محمدتقی and عزیزی ارانی, مجید and رضا امیدبیگی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد درصد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی رقم پرسو},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {بابونه ، تاریخ کاشت، اسانس، کامازولن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد درصد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی رقم پرسو
%A عبادی, محمدتقی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A رضا امیدبیگی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]