پژوهش زنان, دوره (7), شماره (3), سال (2009-11) , صفحات (69-87)

عنوان : ( ارزش یابی طرح تسهیل گران زن روستایی درایجاد ارتباط دوسویه وافزایش مشارکت زنان روستایی درعرصه های مختلف توسعه روستایی ( مطالعه موردی: دهستان مازول از بخش مرکزی شهرستان نیشابور) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , فریده نائب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از اوائل دهه ی 1970 رویکر های مشارکتی به وبژه مشارکت زنان روستایی در توسعه در سطوح ملی وبین المللی مورد توجه قرار گرفت. جلب مشارکت زنان روستایی در توسعه نیازمند را هکارهای مناسب است تا سبب تحرک پذیری وتوان مند سازی وتقویت روحیه ی خود باوری در آن ها شود. یکی از این راهکارها اجرای طرح تسهیل گری است که زنانی تحت عنوان تسهیل گر که زنانی از بین زنان روستایی جامعه ی خودشان است انتخاب می شوند تا با آموزش هایی که می بینند، زنان روستایی را در امور مختلف اقتصادی - اجتماعی یاری وزمینه های مشارکت بیشتر ان ها را فراهم کنند. دراین مقاله با روش توصیفی وتحلیلی وانجام پژوهش های میدانی در 18 روستای این دهستان ومصاحبه با 375 زن روستایی حجم نمونه، طرح مذکور مورد ارزش یابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمد حاکی از آن است که گر چه طرح تسهیل گری در ایجاد ارتباط دو سویه بین کارگزاران دولتی و زنان روستایی موفق نبوده است اما در افزایش روحیة اعتماد به نفس تسهیل گران زن و حضور بیشتر آنان در برنامه های توسعه روستا موثر بوده است

کلمات کلیدی

, طرح تسهیل گران زن روستایی , مشارکت, دهستان مازول شهرستان نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012515,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and فریده نائب زاده},
title = {ارزش یابی طرح تسهیل گران زن روستایی درایجاد ارتباط دوسویه وافزایش مشارکت زنان روستایی درعرصه های مختلف توسعه روستایی ( مطالعه موردی: دهستان مازول از بخش مرکزی شهرستان نیشابور)},
journal = {پژوهش زنان},
year = {2009},
volume = {7},
number = {3},
month = {November},
issn = {1735-1693},
pages = {69--87},
numpages = {18},
keywords = {طرح تسهیل گران زن روستایی ، مشارکت، دهستان مازول شهرستان نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزش یابی طرح تسهیل گران زن روستایی درایجاد ارتباط دوسویه وافزایش مشارکت زنان روستایی درعرصه های مختلف توسعه روستایی ( مطالعه موردی: دهستان مازول از بخش مرکزی شهرستان نیشابور)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A فریده نائب زاده
%J پژوهش زنان
%@ 1735-1693
%D 2009

[Download]