دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2006-09-05

عنوان : ( مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , زینب سویزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از ١٠ پروفیل لرزه ای مطالعه شده توسط پژوهشگاه بین المللی مهنسی زلزله و زلزله شناسی و اطلاعات ژئوتکنیکی در شهر بم فرکانس غالب محاسبه شده است. با استفاده از نتایج بدست آمده مشاهده می شود این پارامتر به صورت قابل توجهی از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. با افزایش عمق سنگ بستربه سمت جنوب فرکانس غالب کاهش می یابد. مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با نتایج حاصله از روش نسبت طیفی افقی به قائم ٦٥ پس لرزه زلزله بم که توسط ٩ ایستگاه موقت لرزه نگاری ثبت شده نشان می دهد که روش کم هزینه نسبت طیفی، که بر اساس لرزشهای خفیف زمین است در صورت عدم وجود اطلاعات دقیق ژئو تکنیکی منطقه، روش مناسبی برای تخمین فرکانس غالب می باشد.

کلمات کلیدی

, فرکانس غالب, روش تحلیلی, زلزله بم, نسبت طیفی افقی به قائم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012526,
author = {لشکری پور, غلامرضا and حسین صادقی and سویزی, زینب},
title = {مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای},
booktitle = {دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرکانس غالب، روش تحلیلی، زلزله بم، نسبت طیفی افقی به قائم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حسین صادقی
%A سویزی, زینب
%J دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2006

[Download]