علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (3), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (99-104)

عنوان : ( بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , سمیه قریب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: این پژوهش، به منظور بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی)، با سبک های اسناد (درونی و بیرونی) انجام گرفت. به این منظور، پژوهشگر آزمون های راهبردهای یادگیری کرمی و سبک اسناد سلیگمن را در مورد 384 دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان شیروان اجرا نموده است. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. در تحلیل فرضیه ها از برنامه های آماری SPSS و آزمون t ، تحلیل واریانس یکراهه و مجذور خی استفاده و متغیرهای مربوط به ابعاد اسناد در دو موقعیت درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان استفاده دانش آموزان دختر از راهبردهای یادگیری هم در حوزه شناخت و هم در حوزه فراشناخت از پسران بیشتر است. همچنین دانش آموزان دارای سبک اسناد درونی به طور معنی دار بیشتر از دانش آموزان دارای سبک اسناد بیرونی از راهبردهای فراشناختی یادگیری استفاده می کنند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که دختران دانش‌آموز از راهبردهای یادگیری بیشتر از پسران استفاده نموده و در نتیجه احتمال می رود که انتساب های درونی و راهبردهای فراشناخت در افزایش موفقیت و خود ـ کارآمدی تحصیلی، یادگیری‌ عمیق‌تر و عزت نفس دانش آموزان موثر باشد. Abstract Aims: This research, in order do to study the relationship between learning strategies (cognition and metacognition), with attribution styles (internal and external). For this, the researchers have employed Karami’s Learning Strategies Tests and Seligman’s attribution style questionnaire in connection with 384 high school students in the Shirvan town. Methods: The research method used is correlation method. For hypothesis analysis, SPSS statistical programs, t-test, one way ANOVA and X2 were used and the variables related to the dimensions of the attribution were studied in tow internal and external situations. Results: The results reveal’s that girls students having more use from learning strategies both cognition and metacognition in front of boys. Moreover students with internal attribution style use metacognition learning strategies significantly more in comparison with the students with an external attribution style. Conclusion: The results indicated that girls having more that boys from cognition and metacognition strategies. It is probably that internal attributions and metacognition strategies have an impact on the rise in the educational and self-efficacy achiwment, deep learning and self-esteem of students. KeyWords: learning strategies (cognition and metacognition), attribution style (internal and external), students. Investigation into the relationship between study styles and attribution styles in high school students Kimiaee, A. Ph.D Gharib. S* Abstract Aims: This research, in order do to study the relationship between learning strategies (cognition and metacognition), with attribution styles (internal and external). For this, the researchers have employed Karami’s Learning Strategies Tests and Seligman’s attribution style questionnaire in connection with 384 high school students in the Shirvan town. Methods: The research method used is correlation method. For hypothesis analysis, SPSS statistical programs, t-test, one way ANOVA and X2 were used and the variables related to the dimensions of the attribution were studied in tow internal and external situations. Results: The results reveal’s that girls students having more use from learning strategies both cognition and metacognition in front of boys. Moreover students with internal attribution style use metacognition learning strategies significantly more in comparison with the students with an external attribution style. Conclusion: The results indicated that girls having more that boys from cognition and metacognition strategies. It is probably that internal attributions and metacognition strategies have an impact on the rise in the educational and self-efficacy achiwment, deep learning and self-esteem of students. KeyWords: learning strategies (cognition and metacognition), attribution style (internal and external), students.

کلمات کلیدی

, KeyWords: learning strategies (cognition and metacognition), attribution style (internal and external), students. راهبردهای یادگیری, سبک اسناد , دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012529,
author = {کیمیایی, سیدعلی and سمیه قریب},
title = {بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه},
journal = {علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences},
year = {2009},
volume = {3},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-1194},
pages = {99--104},
numpages = {5},
keywords = {KeyWords: learning strategies (cognition and metacognition); attribution style (internal and external); students. راهبردهای یادگیری،سبک اسناد ،دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه
%A کیمیایی, سیدعلی
%A سمیه قریب
%J علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences
%@ 2322-1194
%D 2009

[Download]