متین, سال (2009-2) , صفحات (1-35)

عنوان : ( مبانی تفسیر ایات الاحکام و بیان نکته ای از آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان مبانی تفسیر ایات مربوط به احکام

کلمات کلیدی

, ایات الاحکام ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012536,
author = {عبداللهی نژاد, کریم},
title = {مبانی تفسیر ایات الاحکام و بیان نکته ای از آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی},
journal = {متین},
year = {2009},
month = {February},
issn = {2423-6462},
pages = {1--35},
numpages = {34},
keywords = {ایات الاحکام - مبانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی تفسیر ایات الاحکام و بیان نکته ای از آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J متین
%@ 2423-6462
%D 2009

[Download]