تازه های روان درمانی, دوره (15), شماره (53), سال (2009-9) , صفحات (50-70)

عنوان : ( مشاوره و رواندرمانی پست مدرن )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده دیدگاه پُست مدرن یک نظریه فلسفی راهکاری است که تحت تأثیر اصول معرفت‌شناسی، پدیدارشناسی و اصالت وجود در طی سال‌های 1980-1970 شکل گرفت و دارای نگرشی انتقادی نسبت به قطعیت حقایق و علوم است. پُست مدرنیسم واقعیت عینی، مطلق و قابل شناسایی را مورد تردید قرار داده و برعکس آن را امری نسبی، ذهنی و وابسته به زمینه، چندبعدی و کثرت‌گونه در نظر می‌گیرد. در تفکر پُست مدرن به موضوعاتی چون جنسیت، قومیّت، فرهنگ، زبان و سیستم‌های بزرگتری چون اقتصاد و سیاست که در مدرنیست بدان پرداخته نشده، توجه شده است. مشاوره‌ پُست‌ مدرن دارای سه فرض بنیادی است؛ نخست افراد و خانواده‌ها نظام‌هایی خود ـ نظم‌بخش اند که خود ـ احیاء‌گر و خود ـ ارجاع می‌باشند. دوم اینکه دانش انسان‌ها از خود و خودهای اجتماعی و جهان ریشه در فرایندهای سمبلیک سازمان‌یافته شخصی و اجتماعی دارد. سوم اینکه ساختارها به لحاظ ریخت‌شناسی دستخوش تحولاتی است که متأثر از ساختارهای اجتماعی، تقسیم قدرت و افزایش نامعلوم سرمایه است. به طورکلی دراین مقاله پس از بررسی مبانی نظری پُست ‌مدرن، سه حوزه مشاوره پُست مدرن که عبارتند از: سازه‌گرایی ، سازه‌گرایی اجتماعی و باز ـ سازه‌گرایی به چالش کشیده شده و آن‌گاه از هر حوزه یک نظریه برای نمونه طرح و بدنبال این پاسخ هستیم که آیا می‌توانیم از این مفاهیم در شکل‌دهی به مشاوره و کمک به مراجعان استفاده نماییم یا خیر؟

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: پُست‌ مدرن, سازه‌گرایی, سازه‌گرایی اجتماعی, باز ـ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012545,
author = {کیمیایی, سیدعلی},
title = {مشاوره و رواندرمانی پست مدرن},
journal = {تازه های روان درمانی},
year = {2009},
volume = {15},
number = {53},
month = {September},
issn = {1028-4117},
pages = {50--70},
numpages = {20},
keywords = {واژه‌های کلیدی: پُست‌ مدرن، سازه‌گرایی، سازه‌گرایی اجتماعی، باز ـ سازه‌گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشاوره و رواندرمانی پست مدرن
%A کیمیایی, سیدعلی
%J تازه های روان درمانی
%@ 1028-4117
%D 2009

[Download]