نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

عنوان : ( اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی )

نویسندگان: تکتم تختی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی استرس و صرع دارای تاریخ طولانی است. بحث های متعددی در مورد اثرات استرس روی صرع وجود دارد.به صورت PTZ برای روشن ترشدن این ارتباط اثرات استرس مزمن بر روی تشنجات صرعی شکل بر انگیخته با حاد و مزمن مطالعه شد. بکار گرفته شد. 2 گروه کنترل 10 تایی(یک گروه تزریق یک Wistar 200-250 ) نژاد gr) موشهای صحرایی نر بالغ 25 در فواصل 15 دقیقه) و دو گروه mg/kg PTZ 45 ) و در گروه دیگر تزریق 3مرحله ای mg/kg PTZ i.p) مرحله ای درگروه های کنترل انجام شد.در گروه های تجربی، 30 دقیقه PTZ شاهدتجویز سرم فیزیولوژی مشابه نحوه تجویز درگروه های کنترل) از تیمار استرس شنای اجباری استفاده شد. در PTZ به روش تجویز ) PTZ قبل از تجویز دوگروه دیگر 24 ساعت پس از استرس و در دو گروه نهایی 24 ساعت بعد از 3جلسه استرس هریک با فاصله 24 به روشهای فوق انجام شد و رفتارهای صرعی شکل بعد از تزریق مورد PTZ ساعت (استرس مزمن)، تجویز بررسی قرار گرفت. .(P< در 5 دقیقه اول پس از تجویز، باعث کاهش تشنج شد( 0,05 PTZ استرس شنا 30 دقیقه قبل از تجویز یک مرحله ای 10 پس از تجویز باعث کاهش تشنج شد - در دقایق 15 ،PTZ استرس شنا 24 ساعت قبل از تجویز یک مرحله ای (P< 24 ساعت بعد از استرس مزمن، کاهش شدت تشنج در 5 دقیقه اول( 0,05 PTZ در تجویز یک مرحله ای .(P<0,01)

کلمات کلیدی

, تشنج, صرع , PTZ , استرس شنای اجباری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012549,
author = {تختی, تکتم and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تشنج، صرع ، PTZ ، استرس شنای اجباری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی
%A تختی, تکتم
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]