نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

عنوان : ( بررسی اثر عصاره گل راعی (Hypericum perforatum L.)بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی )

نویسندگان: ندا ولیان , علی مقیمی , حسین حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صرع یک بیماری عصبی شایع است و درمان آن اهمیت بسیار دارد. عوارض جانبی داروهای شیمیایی، تمایل به استفاده از گیاهان دارویی را افزایش داده است. با توجه به ذکر اثر ضد تشنجی گل راعی در منابع طب سنتی، هدف - این تحقیق بررسی اثر عصاره ی آبی آن بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی در رت بوده است. 50 رت نر ویستار( 200 بصورت درون صفاقی (PTZ) 250 گرم) به 5 گروه تقسیم شدند. بمنظور ایجاد کیندلینگ شیمیایی پنتیلن تترازول 10 ، کنترل ml/kg) در کلیه گرو هها سالین ،PTZ 35 ، هر 48 ساعت، بمدت 1 ماه). قبل از تزریق mg/kg) تزریق شد 0/7 و 1، تجربی)بروش خوراکی ،0/4 g/kg 4، کنترل مثبت) و عصاره آبی گیاه (در دوزهای mg/kg) منفی)، دیازپام رفتار تشنجی رت ها به مدت 30 دقیقه ثبت گردید. نتایج نشان داد که میانگین PTZ تجویز شد. پس از هر بار تزریق شدت تشنج در گروه کنترل مثبت کاهش معناداری در مقایسه با کنترل منفی دارد اما تفاوت معنادار بین گرو ههای برای عصاره ی هایپریکوم تمایل اتصال به رسپتورهای مختلف (p< تجربی و کنترل(مثبت و منفی)مشاهده نشد 0.05از جمله گابا پیشنهاد شده است. همچنین با مهار با ز جذب نورونی کاتکولامین ها و افزایش غلظت آنها در سیناپس، بر در ایجاد کیندلینگ دخالت دارند، بطوری که NMDA بعضی اختلالات عصبی اثر دارد. رسپتورهای گلوتاماتی آنتاگونیست های آنها نقش محافظتی در القاء آن دارند. عصاره هایپریکوم اثر قابل توجهی بر گلوتامات ندارد، بنابراین اثر ندارد. لذا PTZ یافته های تحقیق نشان م یدهد که عصاره گل راعی بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی القاء شده توسط بررسی آثار ضد تشنجی آن بر سایر انواع تشنجات پیشنهاد م یشود.

کلمات کلیدی

, تشنج, پنتیلن تترازول, کیندلینگ شیمیایی, گل راعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012550,
author = {ولیان, ندا and مقیمی, علی and حسین حسین زاده},
title = {بررسی اثر عصاره گل راعی (Hypericum perforatum L.)بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تشنج، پنتیلن تترازول، کیندلینگ شیمیایی، گل راعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر عصاره گل راعی (Hypericum perforatum L.)بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی
%A ولیان, ندا
%A مقیمی, علی
%A حسین حسین زاده
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]