نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

عنوان : ( بررسی مقایسه ای رفتار های اپی لپتی فورم ناشی از یکبار تزریق پنتیلن تترازول با روش تزریق سه مرحله ای در رت ویستار )

نویسندگان: پروانه اصغری , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

القای حملات تشنجی در جوندگان با استفاده از تزریق یک دوز پنتیلن تترازول میلی گرم بر - به میزان 40- 90 (PTZ) کیلو گرم استفاده می شود که برای ارزیابی اثر داروهای ضد صرعی و بررسی جنبه های نوروآناتومیک و را بر PTZ نوروشیمیایی حملات تشنجی صرعی بکار رفته است. در این روش علائم رفتاری ناشی از یک بارتزریق و PTZ ثبت و دسته بندی می کنند. هدف از این تحقیق استفاده از روش سه مرحله ای تزریق Racine اساس مقیاس مقایسه رفتارهای اپی لپسی فورم آن با روش متداول تزریق یک مرحله ای بوده است.

کلمات کلیدی

, PTZ , رفتار تشنجی, القای تشنجات, تزریقات سه مرحله ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012551,
author = {اصغری, پروانه and مقیمی, علی},
title = {بررسی مقایسه ای رفتار های اپی لپتی فورم ناشی از یکبار تزریق پنتیلن تترازول با روش تزریق سه مرحله ای در رت ویستار},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {PTZ ، رفتار تشنجی، القای تشنجات، تزریقات سه مرحله ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای رفتار های اپی لپتی فورم ناشی از یکبار تزریق پنتیلن تترازول با روش تزریق سه مرحله ای در رت ویستار
%A اصغری, پروانه
%A مقیمی, علی
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]