نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

عنوان : ( مگس سرکه به عنوان مدل در مطالعات درد )

نویسندگان: ملیحه اسکندری تربقان , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات درد در حیوانات آزمایشگاهی با نگرانی های اخلاقی روبروست، لذا انجام تحقیقات درد در بی مهرگان بویژه حشرات، مورد استقبال محققان و سازمان های مدافع حقوق حیوانات قرار گرفته است. بنابراین به نظر میرسد مدل مگس سرکه برای غربال گری بی درد کننده های بالقوه در کشف فیزیوپاتولوژی درد وفارماکولوژِی داروهای جدید مفید باشد. در این تحقیق از لارو مگس سرکه به منظور پیشنهاد جایگزین خوبی به جای مهره داران استفاده شد. لارو سن 3 مگس سرکه تیپ وحشی ° с- 47 ° с) در دماهای مختلف Hot plat استفاده شد. آستانه و شدت پاسخ به درد حرارتی به روش 10 %) و پاسخ پیچ -% درغلظت های مختلف اسید استیک گلاسیال ( 100 writing 35 ) و همچنین روش انجام شد. مورفین در دوزهای (n= وتابی ثبت شد. این تست ها در هردما وغلظت دریک گروه مجزا ( 7 ° с نشان داد که در دمای hot plate مختلف با شناور سازی لاروها در محلول آن استفاده شد. تست با افزایش غلظت . (p<0/ 47 بیشترین پاسخ به گرما ایجاد گردید ( 001 ° с 40 اولین پاسخ و در دمای % اسید استیک با گامهای 10 %، افزایش مشخصی در پاسخ حیوان ایجاد وبیشترین پاسخ در غلظت 40 مورفین پاسخ حیوان به محرک های آسیب رسان را کاهش داد که .(p<0/ اسید وجود داشت( 001 بر طبق نتایج، یشنهاد میشود که لارو مگس .(P<0/ پیشنهادی برای مدل حیوانی تحقیقات درداست ( 001 سرکه میتواند به عنوان مدلی برای ارزیابی درد و داروهای ضد دردی یا در بررسی فاکتورهای موثر بر هیپرآلژزی بکار رود.

کلمات کلیدی

, مگس سرکه, لارو, درد, مرفین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012553,
author = {اسکندری تربقان, ملیحه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {مگس سرکه به عنوان مدل در مطالعات درد},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مگس سرکه، لارو، درد، مرفین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مگس سرکه به عنوان مدل در مطالعات درد
%A اسکندری تربقان, ملیحه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]