نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

Title : ( تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ )

Authors: Malihe Moghadami , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Razieh Jalal ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

علی رغم وجود اطلاعات زیاد راجع به تاثیرات فیزیوپاتولوژیک هیپرگلایسمی و دیابت ، تغییرات ناشی کاملا مشخص نیست. افزایش گلوکز خون موجب CNS از هیپرگلایسمی بویژه در دوران نوزادی در آسیب رگی ، تشدید مکانیسمهای اکسیداتیو و مرگ سلولی میشود. هیپرگلیسمی مزمن می تواند علاوه بر آسیبهای متداول، باعث تسریع بروز اختلالات شناختی شود. اطلاعاتی نیز درباره آسیب پذیری هیپوکامپ در رتهای بالغ وجود دارد. هدف از اجرای این طرح بررسی اثر هیپرگلایسمی حاد مکرر در هیپوکامپ مغز رتهای نابالغ میباشد . CA دوران نوزادی بر ناحیه 3 برای هر گروه) استفاده شده است. برای القاء حالت n= در این پروژه از رتهای نر ویستار 10 روزه ( 8 2 ) به مدت 15 روز متوالی به صورت درون صفاقی در دو g/kg ) % هیپرگلایسمی، محلول دکستروز 50 نوبت در هر روز (تا روز 25 ) تزریق و سطح گلوکز خون مکررا کنترل شد . گروه کنترل سالین دریافت کردند. مغز رتهای 25 روزه برای مطالعات هیستوشیمیایی (آبی تولوئیدین) آماده گردید. دانسیته به روش استریولو ژی بررسی گردید. CA نورونهای ناحیه 3 هیپوکامپ حیوانات هیپرگلایسمی در مقایسه با گروه CA نتایج بیان میکند که دانسیته نورونهای ناحیه 3 نشان میدهد. (p< کنترل، کاهش معنی دار ( 0.05 10 در – مرگ سلولی و کاهش جمعیت نورونی ناشی از هیپرگلایسمی حاد و مکرر بین روزهای 25 رت، احتمالا به واسطه افزایش تشکیل رادیکالهای آزاد و استرس اکسیداتیو میباشد. پیشگیری از افزایش حاد و مکرر سطح گلوکز خون روزانه در افراد غیر دیابتی و نرمال احتمالا موجب مهار آسیب میگردد. CNS ساختارهای نورونی

Keywords

, هیپرگلایسمی, هیپوکامپ, استریولوژی, گلوکز خون رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012555,
author = {Moghadami, Malihe and Moghimi, Ali and Behnam Rassouli, Morteza and Mahdavi SHahri, Nasser and Jalal, Razieh},
title = {تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {هیپرگلایسمی، هیپوکامپ، استریولوژی، گلوکز خون رت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ
%A Moghadami, Malihe
%A Moghimi, Ali
%A Behnam Rassouli, Morteza
%A Mahdavi SHahri, Nasser
%A Jalal, Razieh
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]