مدیریت دولتی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-4) , صفحات (61-74)

عنوان : ( در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , هادی سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجربه شوراهای شهر و روستا در کشور نهاد جدیدی در عرصه مدیریت شهری ایجاد نمود که به جهت نمایندگی شهروندان، امیدهای زیادی برای اصلاح رویّه‌های مربوط به اداره امور محلی ایجاد نمود. اکنون که شوراها دوره سوم خود را می‌گذراند برای بسیاری از مسؤولین و خود اعضای شورا، روشن گردیده است که با آموزش برخی دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌های خاص، می‌توان عملکرد شوراها را ارتقاء بخشید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به خلأ فوق در پی تدوین نظام آموزشی مناسب با نیازهای اعضای شوراها می‌باشد. شورای شهر مشهد به عنوان نمونه موردی، مطالعه گردید. در فرایند نیازسنجی آموزشی از روش‌‌های تجزیه و تحلیل شغل، تجزیه و تحلیل مشکل و سازمان و نظرسنجی استفاده گردید. نظام آموزشی ارائه شده شامل 4 نوع آموزش می‌باشد که عبارتند از: آموزش‌های پایه، عمومی، تخصصی و مداوم. در تدوین نظام آموزشی سعی گردیده است با تعریف آموزش‌های مداوم و تنوع بخشی به نحوه ارائه آموزش‌ها (بازدید میدانی و سفر، فیلم، بحث گروهی در کنار سخنرانی) کیفیت آموزش‌ها ارتقاء یافته و در کنار ارائه برخی دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌های جدید نیز در مخاطبین ایجاد گردد.

کلمات کلیدی

, مدیریت شهری, شورای شهر, نیازسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012561,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and هادی سعیدی رضوانی},
title = {در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد},
journal = {مدیریت دولتی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-5877},
pages = {61--74},
numpages = {13},
keywords = {مدیریت شهری،شورای شهر،نیازسنجی آموزشی،مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A هادی سعیدی رضوانی
%J مدیریت دولتی
%@ 2008-5877
%D 2009

[Download]