رستنیها-Rostaniha, ( ISI ), دوره (10), شماره (1), سال (2009-11) , صفحات (1-12)

عنوان : ( مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران )

نویسندگان: وحیده ناظری , حمید اجتهادی , محمدرضا جوهرچی , علی اصغر ارجمندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس زالزالک از نظر ریخت شناسی، تاکسونومی عددی و تاکسونومی شیمیایی در شرق و شمال شرق ایران مورد مطالعه قرار گرفت. بیش از 80 نمونه تازه جمع آوری شده از محل های مختلف به همراه 50 نمونه هرباریومی بررسی شدند. در مطالعه ریخت شناسی تمام اندام های رویشی و زایشی مورد مطالعه قرار گرفتند و برای نمونه ها کلید شناسایی تهیه شد. در مطالعه تاکسونومی عددی 85 صفت ریخت شناسی اندازه گیری شدند و با روش UPGMA با نرم افزار NTSYS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بررسی تاکسونومی شیمیایی از کروماتوگرافی کاغذی استفاده شد و 41 لکه با استفاده از اشعه UV و بخار UV+NH3 تشخیص داده شدند. براساس نتایج این تحقیق، نمونه های مورد مطالعه در 13 آرایه گونه و تحت گونه، پنج سری و یک بخش قرار گرفتند. C. microphylla با داشتن صفاتی چون فرم رویشی درختچه ای، خار های فراوان، گل آذین چتری شکل، شاخه ها و گل آذین فاقد کرک، میوه قرمز روشن، کاسبرگ ها روی میوه افراشته از دیگر سری ها کاملا جدا شده و به عنوان یک سری جدید به نام ser. Microphyllae Arjmandi پیشنهاد می شود. همچنین تغییراتی نیز در سطوح مختلف رده بندی آرایه ها حاصل شده است. نتایج مطالعات فلاونوییدی تا حدود زیادی منطبق بر نتایج تاکسونومی عددی بوده و طبقه بندی کریستنسن را تایید می کنند.

کلمات کلیدی

, ریخت شناسی, تاکسونومی عددی, کموتاکسونومی, فلاونویید, زالزالک, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012562,
author = {وحیده ناظری and اجتهادی, حمید and جوهرچی, محمدرضا and علی اصغر ارجمندی},
title = {مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران},
journal = {رستنیها-Rostaniha},
year = {2009},
volume = {10},
number = {1},
month = {November},
issn = {1608-4306},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {ریخت شناسی، تاکسونومی عددی، کموتاکسونومی، فلاونویید، زالزالک، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران
%A وحیده ناظری
%A اجتهادی, حمید
%A جوهرچی, محمدرضا
%A علی اصغر ارجمندی
%J رستنیها-Rostaniha
%@ 1608-4306
%D 2009

[Download]