هفت خوان, دوره (12), سال (2009-6) , صفحات (22-25)

عنوان : ( مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دار )

نویسندگان: محمود میری , منصور قلعه نوی , احمد علی گلوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دار

کلمات کلیدی

, طول دیوار, پاسخ لرزه ای, دیوار مصالح بنایی, کلاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012571,
author = {محمود میری and قلعه نوی, منصور and احمد علی گلوی},
title = {مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دار},
journal = {هفت خوان},
year = {2009},
volume = {12},
month = {June},
issn = {****-0101},
pages = {22--25},
numpages = {3},
keywords = {طول دیوار; پاسخ لرزه ای; دیوار مصالح بنایی; کلاف دار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دار
%A محمود میری
%A قلعه نوی, منصور
%A احمد علی گلوی
%J هفت خوان
%@ ****-0101
%D 2009

[Download]