همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان , 2008-03-05

عنوان : ( تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله )

نویسندگان: محمود لایق رفعت , منصور قلعه نوی , غلامرضا توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدتها تصورمی شد که سازه های فضاکار ، به دلیل داشتن وزن کم در زلزله آسیب پذیر نیستند. با این حال رخدادهای زلزله در کوبه ژاپن به سال 1995 نشان داد که نباید آن ها را مصون پنداشت. بنا براین هدف از این مقاله بررسی ضریب رفتار و شکل پذیری چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله می باشد. این ضرایب که نشان دهنده عملکرد لرزه ای سازه و قابلیت جذب انرژی آن است، که در طراحی سازه ها عامل مهم و تعیین کننده ای به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق ابتدا سازه ها تحت آنالیز بارافزون قرارگرفته و منحنی طرفیت آن را رسم می کرده ، و سپس همان چلیک ها تحت شتابنگاشت قائم زلزله های بم ، ناغان و السنترو مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی قرار گیرند که از نتایج آن منحنی های نیرو- تغییر مکان(منحنی ظرفیت سازه) به دست می آید و بااستفاده ازشیوه های ارائه شده شکل پذیری و ضریب رفتاربه دو روش را محاسبه می شوند.

کلمات کلیدی

, چلیک فضاکار , آنالیز غیرخطی , ضریب رفتار , بارهای دینامیکی زلزله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012573,
author = {محمود لایق رفعت and قلعه نوی, منصور and غلامرضا توکلی},
title = {تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله},
booktitle = {همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان},
year = {2008},
location = {بهبهان, ايران},
keywords = {چلیک فضاکار ، آنالیز غیرخطی ، ضریب رفتار ، بارهای دینامیکی زلزله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله
%A محمود لایق رفعت
%A قلعه نوی, منصور
%A غلامرضا توکلی
%J همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
%D 2008

[Download]