چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-05-06

عنوان : ( بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , عبدالرضا سروقد مقدم , احسان تبوزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ساختمان های بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد، با استفاده از استاندارد 2800 و آئین نامه بتن ایران «آبا» و همچنین مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، بارگذاری، تحلیل و طراحی شده اند، سپس رفتار و سطوح عملکرد قابهای دو بعدی بدست آمده از این ساختمان ها با استفاده از روش طیف ظرفیت مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف این مقاله مقایسه استاندارد 2800 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در مورد ضابطه اثر ترک خوردگی مقطع می باشد. نتایج حاصله نشانگر آن هستند که سازه های طرح شده طبق آئین نامه بتن ایران «آبا» و استاندارد 2800 نسبت به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، از نظر دستورالعمل ATC 40 از ایمنی لرزه ایی بهتری برخوردارند و سطوح عملکرد مورد نظر استاندارد 2800 یعنی ایمنی جانی را برآورده می کنند.

کلمات کلیدی

, سیستم دوگانه, روش طیف ظرفیت, ترک خوردگی مقطع, سطوح عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012576,
author = {قلعه نوی, منصور and عبدالرضا سروقد مقدم and احسان تبوزاده},
title = {بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم دوگانه، روش طیف ظرفیت، ترک خوردگی مقطع، سطوح عملکرد ساختمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت
%A قلعه نوی, منصور
%A عبدالرضا سروقد مقدم
%A احسان تبوزاده
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2008

[Download]