چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-05-06

عنوان : ( نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد )

نویسندگان: محمدرضا قاسمی , منصور قلعه نوی , مهدی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بهینه سازی سازه ها آنچه در تحلیل و طراحی مورد توجه کمتری قرار گرفته در نظر گرفتن تصادفی بودن بعضی پارامترهای سازه ای بوده است و جهت حل این معضل آمار و احتمالات نقش عمده ای داشته و موضوع جدیدی تحت عنوان تحلیل، طراحی و بهینه سازی سازه ها مبتنی بر نظریه قابلیت اعتماد را رقم میزند. قبل از مطرح شدن این نظریه بهینه سازی بر اساس مقادیر یقین اندیشانه انجام میگردید اما اکنون با در نظر گرفتن پارامترهای احتمال اندیشانه ملاحظات ایمنی و عملکرد را به طور کمی به صورت روابط ریاضی وارد روند طراحی می نمایند. در بهینه یابی یقین اندیشانه سازه ها ((Deterministic Optimization ضوابط آیین نامه ای ضریب اطمینان کافی را برای جلوگیری از خرابی سازه فراهم می نماید اما در هر حال در بعضی موارد اعضایی وجود دارند که علی رغم اهمیت سازه ای احتمال خرابی آنها به دلیل عدم قطعیت وجود دارد. به منظور بهینه یابی احتمال اندیشانه سازه ها (Optimization Reliability-based ) رفتار پارامترهایی نظیر بار، مقاومت و مدول الاستیسیته ، به صورت متغیرهای تصادفی در نظر گرفته میشوند . در فرایند بهینه یابی، احتمال خرابی سازه ممکن است به عنوان تابع هدف و یا بخشی از آن و یا به عنوان محدودیت در نظر گرفته شده و بسته به نظر طراح فرمول بندی های متعددی مطرح میشود . که به سه صورت بیان میشوند.1- کمیته سازی وزن تحت محدودیت قابلیت اعتماد اعضای سازه 2- کمینه سازی وزن تحت محدودیت قابلیت اعتماد سیستم سازه 3- کمینه سازی احتمال خرابی اعضا به گونه ای که وزن سازه تحت محدودیت احتمال خرابی کل سازه بهینه گردد. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته بهینه یابی و کمینه سازی هریک از موارد فوق در سازه های قابی بوده و بسته به نوع پروفیل تا زمان رسیدن به تابع هدف ممان اینرسی و سطح مقطع هر عضو تغییر می یابند. الگوریتم ژنتیک که یکی از روشهای برگرفته از طبیعت است جهت بهینه یابی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و از مزیتهای آن عدم همگرایی موضعی که خود باعث متوقف شدن عملیات بهینه یابی قبل از رسیدن به تابع هدف میگردد ، میباشد .به همین دلیل پس از بدست آوردن احتمال خرابی اعضا یا سیستم سازه بجای استفاده از روشهای ریاضی جهت اعمال محدودیت و رسیدن به تابع هدف از الگوریتم ژنتیک یا الگوریتم وراثتی استفاده گردیده است . در تحقیق حاضر به کمک یک برنامه کامپیوتری که به زبان فرترن تهیه گردیده تمام مراحل فوق تا رسیدن به سازه بهینه مورد بررسی قرار میگیرد .

کلمات کلیدی

, احتمال خرابی, بهینه سازی سازه قابی, نظریه قابلیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012578,
author = {محمدرضا قاسمی and قلعه نوی, منصور and مهدی یوسفی},
title = {نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {احتمال خرابی; بهینه سازی سازه قابی; نظریه قابلیت اعتماد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد
%A محمدرضا قاسمی
%A قلعه نوی, منصور
%A مهدی یوسفی
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2008

[Download]