همایش ملی مقاوم سازی ایران , 2008-08-26

عنوان : ( مکانیسم های تخریب درون صفحه ای دیوارهای URM تحت بار زلزله، بارویکردی بر روش های متداول مقاوم سازی دیوارهای URM موجود )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , محسن راشکی , مهدی رستمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج آمارگیری صورت گرفته ، بیانگر این مطلب است که بیش از نیمی از خانه های موجود را ، ساختمان هایی با مصالح بنایی تشکیل می دهند در زلزله های سالیان اخیر نیز خسارات های مالی و جانی ساختمان های بنایی به واسطه آسیب پذیری زیاد ، همواره بیش از ساختمان های بااسکلت بتنی و فلزی بوده است ، در ساختمان های آجری ، دیوارهای باربر ، اساسی ترین عضو سازه محسوب می شود و وظیفه تحمل نیروهای جانبی زلزله (( برش و خمش )) را علاوه بر نیروهای ثقلی وارده بر عهده دارند . نیروهای تحمیلی زلزله به دیوارهای درون صفحه ای ، سبب به وجود آمدن ترک های متنوع و خطرناکی در سازه می شود که می تواند به تخریب سازه منتج گردد . در این مقاله ، مکانیسم های تاثیر این نیروها بر دیوارهای URM که سبب ترک و تخریب در سازه شده ، از دیدگاه ((macromadeling )) مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه روش های متداول و موثر مقاوم سازی این سازه ها آورده شده است .

کلمات کلیدی

, ساختمانهای بنایی غیر مسلح , زلزله دیوار درون صفحه ای , مقاوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012582,
author = {قلعه نوی, منصور and محسن راشکی and مهدی رستمیان},
title = {مکانیسم های تخریب درون صفحه ای دیوارهای URM تحت بار زلزله، بارویکردی بر روش های متداول مقاوم سازی دیوارهای URM موجود},
booktitle = {همایش ملی مقاوم سازی ایران},
year = {2008},
location = {یزد, ايران},
keywords = {ساختمانهای بنایی غیر مسلح ، زلزله دیوار درون صفحه ای ، مقاوم سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیسم های تخریب درون صفحه ای دیوارهای URM تحت بار زلزله، بارویکردی بر روش های متداول مقاوم سازی دیوارهای URM موجود
%A قلعه نوی, منصور
%A محسن راشکی
%A مهدی رستمیان
%J همایش ملی مقاوم سازی ایران
%D 2008

[Download]