پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر بر کاهش آن )

نویسندگان: سیدروح الله موسوی , حسن حاجی کاظمی , مهدیه عربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله لنگی برش بیشتر در مقاطع جدار نازک اتفاق می افتد. زیرا ضخامت کم جداره باعث افزایش تنشها و تغییرشکلهای برشی در مقطع می‌گردد. این پدیده برای ساختمانهای بلند با سیستم قاب محیطی و هسته دیوار، تیرورقهای جعبه ای چندسلولی و تک سلولی، تیرورقهای جعبه ای خمیده و ...، اهمیت فراوان دارد و باید اثر آن در طراحی لحاظ گردد. این موضوع باعث می‌شود که نیروی محوری درستونهای گوشه افزایش ودر ستونهای میانی کاهش یابد. در دنیا راهکارهای زیادی برای کاهش لنگی برش در قابهای محیطی یک یا چند سلولی پیشنهاد شده است. از آن جمله می‌توان به استفاده از کمربند ها، مهارهای بازویی و تیرهای عمیق اشاره کرد. در این مقاله اثر هندسه سلول‌ها در کاهش لنگی برش بررسی شده و گزینه‌های مناسب پیشنهاد می‌شوند.

کلمات کلیدی

, سازه های بلند , قاب محیطی , لنگی برش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012586,
author = {موسوی, سیدروح الله and حاجی کاظمی, حسن and عربی, مهدیه},
title = {لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر بر کاهش آن},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازه های بلند - قاب محیطی - لنگی برش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر بر کاهش آن
%A موسوی, سیدروح الله
%A حاجی کاظمی, حسن
%A عربی, مهدیه
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]