اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوا فضایی , 2009-10-26

عنوان : ( تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق )

نویسندگان: مهدی دوست پرست , محمد رمضانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آماره های کاوشی در دنباله ای از متغیرهای تصادفی دودویی تعریف شده و دارای کاربردهای فراوانی در سایر علوم مانند صنعت نفت، ترافیک، قابلیت اطمینان و مخابرات دارد. بنابراین تعیین توزیع این آماره ها از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون یک شکل بسته برای توزیع آماره های کاوشی بدست نیامده است. ولی تقریب های متفاوتی با خطاهای مختلف توسط پژوهشگران معرفی شده است. در این مقاله، روشی جدید برای برآورد توزیع آماره های کاوشی به اضافۀ کران های تیز برای خطاهای مربوطه ارائه شده است بیان می شود. نتایج بدست آمده در این مقاله، می تواند در سامانه هایی که تعداد مولفه های موجود در سیستم بسیار زیاد است، بکار برده شود. به منظور معرفی روش، مثالی از طریقه محاسبه قابلیت اطمینان در مرکز دیسپاچینگ شمالشرق شرکت برق بوسیله این آماره، معرفی شده است. نحوه عملکرد این مرکز در شرکت برق مانند مرکز فرماندهی یا ساماندهی سامانه های هوا فضا است.

کلمات کلیدی

, آماره های کاوشی, دنباله های وابسته از مرتبه1 پایا, زمان انتظار, فرآیند برنولی, قابلیت اطمینان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012593,
author = {دوست پرست, مهدی and رمضانی مقدم, محمد},
title = {تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق},
booktitle = {اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوا فضایی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آماره های کاوشی، دنباله های وابسته از مرتبه1 پایا، زمان انتظار، فرآیند برنولی، قابلیت اطمینان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق
%A دوست پرست, مهدی
%A رمضانی مقدم, محمد
%J اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوا فضایی
%D 2009

[Download]