پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری, دوره (2), شماره (3), سال (1998-6) , صفحات (69-86)

عنوان : ( ماهیت هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی از ویژگی ها یی خاص در زمینه گستره و توالی و یکپارچگی خاص برخوردار است.

کلمات کلیدی

, هدف ها, محتوا, برنامه درسی ریاضیات, دوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012594,
author = {جعفری ثانی, حسین},
title = {ماهیت هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی},
journal = {پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری},
year = {1998},
volume = {2},
number = {3},
month = {June},
issn = {1377-6296},
pages = {69--86},
numpages = {17},
keywords = {هدف ها- محتوا- برنامه درسی ریاضیات- دوره ابتدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ماهیت هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی
%A جعفری ثانی, حسین
%J پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری
%@ 1377-6296
%D 1998

[Download]