علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2007-12) , صفحات (47-55)

عنوان : ( برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محسن تبرائی , یدا... آذین فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف کلی این مطالعه شامل تخمین تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی استان خراسان رضوی ...

کلمات کلیدی

, اعتبارات , صنایع تبدیلی خراسان رضوی رب گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012608,
author = {تبرائی, محسن and یدا... آذین فر},
title = {برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {21},
number = {2},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {47--55},
numpages = {8},
keywords = {اعتبارات - صنایع تبدیلی خراسان رضوی رب گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی
%A تبرائی, محسن
%A یدا... آذین فر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]