دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( اکتشاف رودخانه مدفون با روش ژئوالکتریک ومطالعات زمین شناسی جهت تامین آب )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد خدادادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق جهت دست یابی به منابع آ ب زیر زمینی برای تامی ن آب شرب روستاهای منطقه وسایت گمرک شیر خان بندر در در اکتشاف رودخانه مدفون حوضه آمودریا (VES) شمال شرق افغانستان از بررسیهای زمین شناسی و مطالعات ژ ئوالکتریکی استفاده شده است. خصوصیات زمین شناسی بویژه لیتوژی منطقه مورد نظر کنترل کننده کیفیت آب بویژه شوری آن است. گسترش سنگ های رسی با ترکی ب ات مواد تبخیری در سطح منطقه شیرخان بندر منشا اصلی تولید آب شور در حریم آمودریا می باشد لذا دسترسی به آبخوان ش یرین در این منطقه از حاش یه آمودر یا را دشوار ساخته است . از آنجاییکه که طبقات رسی و مارنی با شیب ملایمی در جنوب به آرامی در اعماق فرو می روند در نتیجه فاصله سه کیلومتری از سایت گمرک محل مناسب برای عملیات اکتشفاتی ژ ئوالکتریکی تعیین شد . زیرا در این فاصله وجود آبرفت ضخیم تر آمودریا محتملتر به نظر می رسید. در این منطقه سه پروفیل موازی با مجموع 19 سونداژ الکتریکی برداشت ش د. تفاسیر مقاطع ژ ئوالکتریکی حضور آبخوان باریکی ر ا با 4- 300 متر و ضخامت آن حدود 40 متر و طول تقریبی آن 5 - امتداد شرقی – غربی مش خص نمود . عرض این آیخوان 400 کیلومتر ارزیابی گردید. ضمنا با استفاده از چاهای دستی موجود درمنطقه مرزه ای آبهای شورو ش یرین از یکدیگر ت فکیک شدند. این مرزها انطباق کاملی با یافته های ژ ئوالکتریکی نشان دادند . از طرفی وجود م ئاندرهای آمودریا در شرق و غرب منطقه گمرک شیر خان بندر این موضوع که آبخوان باریک موجود یک رودخانه مدفون است که در گذشته مسیر آمو دریا بوده را تایید می کند.

کلمات کلیدی

, افغانستان, شیر خان بندر, آبخوان مدفون, ژئوالکتریک, رس سنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012620,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and خدادادی, محمد},
title = {اکتشاف رودخانه مدفون با روش ژئوالکتریک ومطالعات زمین شناسی جهت تامین آب},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب, ايران},
keywords = {افغانستان، شیر خان بندر، آبخوان مدفون، ژئوالکتریک، رس سنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اکتشاف رودخانه مدفون با روش ژئوالکتریک ومطالعات زمین شناسی جهت تامین آب
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A خدادادی, محمد
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]