اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری , 2009-11-09

عنوان : ( غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات )

نویسندگان: مریم الداغی , علی احمدپور , سیدمجتبی زبرجد , مجید پاکیزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، غشاهای پایهدار نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان دارای مقادیر مختلفی از سیلیکا، از طریق واکنشهای پلیمریزاسیون تراکمی، ایمیدی کردن و سل- ژل ساخته شدند. از روش پوششدهی چرخشی برای پوشش دادن فیلمها بر روی و آنالیز تجزیه گرماوزنی (FTIR) پایهها استفاده شد. ساختار مولکولی و کارآیی حرارتی این مواد به وسیله طیفسنجی مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفت. (XRD) تعیین گردید. وجود نواحی کریستالی در فیلمهای هیبرید با استفاده از پراش پرتو ایکس (TGA) در Si-O-Si استفاده شد. نتایج، وجود پیوندهای ایمید و (SEM) برای بررسی کیفیت پوششها از میکروسکوپ الکترونی روبشی طیف نمونهها را تأیید کردند. مواد هیبرید در مقایسه با پلیایمید خالص کاهش وزن کمتری داشتند. این مواد آمورف بودند. 1-3 بود. μm ضخامت فیلمها برابر با

کلمات کلیدی

, پلیایمید- سیلیکا, سل- ژل, نانوکامپوزیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012623,
author = {الداغی, مریم and احمدپور, علی and زبرجد, سیدمجتبی and پاکیزه, مجید},
title = {غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پلیایمید- سیلیکا، سل- ژل، نانوکامپوزیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات
%A الداغی, مریم
%A احمدپور, علی
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A پاکیزه, مجید
%J اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری
%D 2009

[Download]