ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک در برابر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر )

نویسندگان: محمدحسین حدادخداپرست , هادی مهدویان مهر , زهره حسینی , مژگان یوسفلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگهداری غذا امروزه شامل بکار بردن روشهایی جهت به حداقل رساندن آلودگی است که یکی از این راهها افزودن مواد نگهدارنده غذایی می باشد. این مواد با دخالت در اعمال غشای سلولی، فعالیت آنزیمی یا ساختارهای ژنتیکی بر ریزسازواره 30 و 45 روز بر روی ، ها اثر بازدارندگی دارند. در این تحقیق اثر پودر عصاره نوروزک در 4 سطح و در 3 دوره زمانی 15 -12 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ċ استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی در همبرگر نگهداری شده در دمای ابتدا استافیلوکوکوس اورئوس به همبرگر اضافه شد و همبرگر به خوبی مخلوط گردید. در مجموع 5 تیمار مورد بررسی همبرگر آلوده + ) T همبرگر آلوده به استاف و عاری از پودر عصاره)، نمونه 1 ) Control عبارت بودند از: نمونه شاهد 10000 و 15000 و 20000 پودر عصاره بودند. mg/lit و به ترتیب حاوی T هم مشابه 1 T و 4 T2,T 5000 عصاره) و 3 mg/lit در تمامی تیمارها در دوره های زمانی ذکر شده تعداد استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبها اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که در تمامی سطوح پودر افزوده شده، شاهد کاهش تعداد استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبها هستیم. این تاثیر در روزهای 15 برای استافیلو کوکوس و 30 روز برای شمارش کلی بیشتر نمود داشت. در بین و کمترین تاثیر را سطح 5000 میلی گرم (T سطوح پودر افزوده شده بیشترین تاثیر را سطح 20000 میلی گرم بر کیلوگرم ( 4 بر کیلوگرم نشان داد. نتایج حاصل نشان داد که پودر عصاره برگ نوروزک می تواند از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر جلوگیری نماید. بنابراین می توان استفاده از آن را بعنوان یک ترکیب نگهدارنده طبیعی در فرآورده های غذایی پیشنهاد نمود.

کلمات کلیدی

نوروزک استافیلوکوکوس اورئوس همبرگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012632,
author = {حدادخداپرست, محمدحسین and مهدویان مهر, هادی and حسینی, زهره and مژگان یوسفلی},
title = {اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک در برابر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت دانشکاه کیلان, ايران},
keywords = {نوروزک استافیلوکوکوس اورئوس همبرگر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک در برابر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A مهدویان مهر, هادی
%A حسینی, زهره
%A مژگان یوسفلی
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]