کنگره سراسری نقش ورزش در سلامت کودکان , 2009-10-28

عنوان : ( رابطه بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و هماهنگی چشم ـ دست در کودکان دبستانی )

نویسندگان: اشرف محمدزاده , مهدی سهرابی , عزت خداشناس , جعفر محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی رابطۀ بین سطح سرمی روی کودکان دبستانی با عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و میزان هماهنگی بین چشم ـ دست آنها می پردازد. در این تحقیق تعداد 45 دانش آموز کلاس اول ابتدایی از یکی از مدارس ابتدایی شهر مشهد بطور تصادفی انتخاب گردیدند. ابتدا پس از هماهنگی با سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی و اخذ مجوز های لازم به مدرسۀ معرفی و سپس با تکمیل فرم مشخصات فردی و رضایتنامۀ والدین از آزمودنی ها نمونۀ خونی، اخذ گردید. سپس برای تعیین سطح عملکرد شناختی از آزمون هوش کودکان ریون، برای تعیین وضعیت تحصیلی از کارنامۀ تحصیلی دانش آموز، برای تعیین هماهنگی بین چشم و دست، از آزمون تعقیب یک هدف نوری بر صفحۀ نمایش رایانه و نهایتاً برای تعیین عملکرد ادراکی ـ حرکتی از آزمون لینکلن ـ اوزولستکی استفاده گردید. نتایج تحقیق با استفاده از ظریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری .05/ نشان داد که رابطۀ معنی داری بین سطح سرمی روی کودکان و متغیرهای فوق الذکر وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, سطح سرمی روی, عملکرد شناختی, وضعیت تحصیلی, عملکرد ادراکی ـ حرکتی و هماهنگی چشم ـ دست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012641,
author = {اشرف محمدزاده and سهرابی, مهدی and عزت خداشناس and محمدی, جعفر},
title = {رابطه بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و هماهنگی چشم ـ دست در کودکان دبستانی},
booktitle = {کنگره سراسری نقش ورزش در سلامت کودکان},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سطح سرمی روی، عملکرد شناختی، وضعیت تحصیلی، عملکرد ادراکی ـ حرکتی و هماهنگی چشم ـ دست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و هماهنگی چشم ـ دست در کودکان دبستانی
%A اشرف محمدزاده
%A سهرابی, مهدی
%A عزت خداشناس
%A محمدی, جعفر
%J کنگره سراسری نقش ورزش در سلامت کودکان
%D 2009

[Download]