کنگره سراسری نقش ورزش در سلامت کودکان , 2009-10-28

عنوان : ( رابطه بین سطح عملکرد شناختی با عملکرد ادراکی ـ حرکتی در کودکان دبستانی )

نویسندگان: مهدی سهرابی , اشرف محمدزاده , عزت خداشناس , جعفر محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی رابطۀ بین عملکرد شناختی کودکان دبستانی با عملکرد ادراکی ـ حرکتی آنها می پردازد. در این تحقیق تعداد 45 دانش آموز کلاس اول ابتدایی از یکی از مدارس ابتدایی شهر مشهد بطور تصادفی انتخاب گردیدند. ابتدا پس از هماهنگی با سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی و اخذ مجوز های لازم به مدرسۀ معرفی و سپس فرم مشخصات فردی و رضایتنامۀ والدین تکمیل گردید. سپس برای تعیین سطح عملکرد شناختی از آزمون هوش کودکان ریون و برای تعیین عملکرد ادراکی ـ حرکتی از آزمون لینکلن ـ اوزولستکی استفاده گردید. نتایج تحقیق با استفاده از ظریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری .05/ نشان داد که بین عملکرد شناختی و ادراکی حرکتی کودکان رابطۀ مثبت معنی داری وجود دارد (r = .35). به عبارتی دانش آموزانی که از آزمون هوش ریون نمرۀ بالاتری کسب کردند، عملکرد ادراکی ـ حرکتی بالاتر و بهتری نسبت به سایر دانش آموزان داشتند.

کلمات کلیدی

, عملکرد شناختی, عملکرد ادراکی ـ حرکتی, آزمون هوش, آزمون لینکلن ـ اوزولستکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012643,
author = {سهرابی, مهدی and اشرف محمدزاده and عزت خداشناس and محمدی, جعفر},
title = {رابطه بین سطح عملکرد شناختی با عملکرد ادراکی ـ حرکتی در کودکان دبستانی},
booktitle = {کنگره سراسری نقش ورزش در سلامت کودکان},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عملکرد شناختی، عملکرد ادراکی ـ حرکتی، آزمون هوش، آزمون لینکلن ـ اوزولستکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین سطح عملکرد شناختی با عملکرد ادراکی ـ حرکتی در کودکان دبستانی
%A سهرابی, مهدی
%A اشرف محمدزاده
%A عزت خداشناس
%A محمدی, جعفر
%J کنگره سراسری نقش ورزش در سلامت کودکان
%D 2009

[Download]