هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: الهام بهمنی , حسین ضمیری جعفریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شبکه های بدون زیر ساخت Ad-Hoc تخصیص توان برای برقراری ارتباط بین گره های آن از چالش های پیشروی طراحان شبکه است. در این راستا روش ها و الگوریتم هایی که بتوانند با مدیریت توان ارسالی به بیشینه ظرفیت دست یابند، مورد توجه پژوهشگران می باشد. از طرفی داشتن اطلاعات کامل و یا پاره ای کانال در فرستنده و گیرنده در طراحی الگوریتم های تخصیص توان جهت دستیابی به بیشینه ظرفیت نقش محوری دارد. در این مقاله، روش تخصیص توان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای بیشینه سازی ظرفیت در شبکه های MIMO Ad-Hoc پیشنهاد می شود . روش تخصیص توان پیشنهادی، یک راهکار کارا برای بیشینه سازی ظرفیت تحت شرایط گوناگون دسترسی به اطلاعات کامل و یا پارهای کانال می باشد، بویژه هنگامی که روش لاگرانژ پاسخ سر راستی را ارائه نمیکند.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, تقویت کننده, چند پرشی و MIMO Ad-Hoc
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012679,
author = {بهمنی, الهام and ضمیری جعفریان, حسین},
title = {تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، تقویت کننده، چند پرشی و MIMO Ad-Hoc},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک
%A بهمنی, الهام
%A ضمیری جعفریان, حسین
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]