کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (46), شماره (2), سال (2009-7) , صفحات (7-29)

عنوان : ( تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , حسین آقاجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف بررسی توزیع فضایی کتابخانه های در سطح شهر مشهد می باشد.

کلمات کلیدی

, توزیع فضایی , کتابخانه , شهر مشهد مدل موران وگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012688,
author = {رهنماء, محمدرحیم and حسین آقاجانی},
title = {تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در شهر مشهد},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
volume = {46},
number = {2},
month = {July},
issn = {1680-9637},
pages = {7--29},
numpages = {22},
keywords = {توزیع فضایی ، کتابخانه ، شهر مشهد مدل موران وگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A حسین آقاجانی
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2009

[Download]