علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-4) , صفحات (181-190)

عنوان : ( ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین )

نویسندگان: محسن دانش مسگران , محمدحسن فتحی نسری , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش ترکیب شیمیایی ، ضرایب تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام ( روشin situ ) و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای (روش هضم سه مرحله ای آنزیمی) پروتئین خام دانه کلزای خام یا حرارت داده شده بررسی شد. حرارت دادن دانه‌های کلزا در آون در دماهای 150،120 و180درجه سانتیگراد وبه مدت زمان 2و3 ساعت انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که حرارت تاثیری بر ترکیب شیمیایی دانه کلزا نداشت. بخش سریع تجزیه (a) و کند تجزیه (b) ماده خشک و پروتئبن خام دانه خام و دانه‌های حرارت داده شده تفاوت قابل ملاحظه ای نداشتند ، اما ثابت نرخ تجزیه ) (c ماده خشک و پروتئین خام دانه‌های حرارت داده شده در دمای 150درجه سانتیگراد ( 3 ساعت ) و 180 درجه سانتیگراد (2ساعت) شدیدا کاهش یافت ( به تر تیب 79 و 89 درصد کاهش در مقایسه با دانه خام). نسبت ناپدید شدن پروتئین خام در شکمبه نیز در این دو دما به طور معنی داری (05/0P<) کاهش یافت (به ترتیب 5/50 و 73 درصد کاهش در مقایسه با دانه خام). نسبت ناپدید شدن روده ای پروتئین خام هضم نشده در شکمبه برای دانه‌های حرارت داده شده و خام مشابه همدیگر بود ( به جز دانه‌های حرارت داده شده در دمای 150 درجه سانتیگراد به مدت 3 ساعت که نسبت به دانه‌های خام، قابلیت هضم پروتئین خام آنها 31 درصد افزایش نشان داد (05/0P<)). نسبت ناپدید شدن پروتئین خام در کل دستگاه گوارش برای دانه‌های خام و حرارت داده شده در دمای 120 درجه سانتیگراد ( 3 ساعت ) و دمای 150 درجه سانتیگراد ( 2 ساعت ) بیشترین مقدار ( به ترتیب 91/. ،90/.و90/. ) و برای دانه‌های حرارت داده شده در180 درجه سانتیگراد ) 2ساعت ) کمترین مقدار(34/.) بود.

کلمات کلیدی

, دانه کلزا, ضرایب تجزیه پذیری, ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012704,
author = {دانش مسگران, محسن and فتحی نسری, محمدحسن and ولی زاده, رضا},
title = {ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {19},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {181--190},
numpages = {9},
keywords = {دانه کلزا، ضرایب تجزیه پذیری، ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین
%A دانش مسگران, محسن
%A فتحی نسری, محمدحسن
%A ولی زاده, رضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]