علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (1), سال (2006-9) , صفحات (14-23)

عنوان : ( تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ذرت سیلو شده و یونجه با روش مستقیم و آزمایشگاهی )

نویسندگان: عین اله عبدی قزلجه , جلیل شجاع , محسن دانش مسگران , حسین جانمحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرت سیلو شده، قابلیت هضم، گوسفند، مصرف اختیاری

کلمات کلیدی

, ذرت سیلو شده, قابلیت هضم, گوسفند, مصرف اختیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012705,
author = {عین اله عبدی قزلجه and جلیل شجاع and دانش مسگران, محسن and حسین جانمحمدی},
title = {تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ذرت سیلو شده و یونجه با روش مستقیم و آزمایشگاهی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {1028-3099},
pages = {14--23},
numpages = {9},
keywords = {ذرت سیلو شده، قابلیت هضم، گوسفند، مصرف اختیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ذرت سیلو شده و یونجه با روش مستقیم و آزمایشگاهی
%A عین اله عبدی قزلجه
%A جلیل شجاع
%A دانش مسگران, محسن
%A حسین جانمحمدی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]