پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2007-05-05

عنوان : ( پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته )

نویسندگان: سیمین بخارایی نجفی , حسین ضمیری جعفریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله یک روش پرتوسازی نیمه کوردرسیستمهای MIMO-OFDM با استفاده ازتجزیه مقادیر تکین ( ( SVD پیشنهاد می گردد. با بهره گیری از این روش پرتوهای آنتنهای فرستنده وگیرنده طوری شکل داده می شود که میزان تداخلهای فضایی کمینه گردد. روش پیشنهادی مبتنی بر بهبود الگوریتم ) EM ( Expectation Maximization مقید شده می باشد که درآن برای بهبود پرتوسازی ازویژگی محدودبودن طول موثرکانال درحوزه زمان استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارآیی بهتر الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش EM مقید شده و همچنین روشهای مبتنی بر تجزیه زیرفضا است.

کلمات کلیدی

, پرتوسازی , تجزیه مقادیرتکین SVD)) , نیمه کور, MIMO , OFDM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012712,
author = {بخارایی نجفی, سیمین and ضمیری جعفریان, حسین},
title = {پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرتوسازی ، تجزیه مقادیرتکین SVD)) ، نیمه کور، MIMO ، OFDM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته
%A بخارایی نجفی, سیمین
%A ضمیری جعفریان, حسین
%J پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2007

[Download]