نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2009-03-03

عنوان : ( مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-SiC توسط الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , محمد بیرون رو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر، ماشینکاری تخلیه الکتریکی (EDM) بطور موفقیت آمیزی در شکل دهی کامپوزیت های فلز- سرامیک بکار گرفته شده است. در این مقاله با استفاده از مدلسازی رگرسیونی، اثرات پارامترهای تنظیمی بر روی مشخصه های خروجی فرآیند ماشینکاری EDM کامپوزیت (Al-4Cu-6Si)-10%SiC تعیین و تحلیل گردیده است. در این خصوص، اثرات سه پارامتر تنظیمی شدت جریان، زمان روشنی پالس و ولتاژ، بر روی مشخصه های مهم ماشینکاری شامل نرخ برداشت ماده، نرخ سایش ابزار و گشادی کناری حفره، بررسی شده است. بمنظور مدلسازی فرآیند، توابع مختلف رگرسیونی بر داده های موجود برازش داده شده است. سپس با استفاده از رویکرد آنالیز واریانس(ANOVA)، بهترین مدل ها انتخاب شده و تاثیر گذاری هر پارامتر در آنها مشخص گردیده است. در نهایت، بمنظور بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری، از الگوریتم ژنتیک برای حل مدل های طراحی شده، استفاده شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده عملکرد بسیار خوب روش پیشنهادی در بهینه سازی چنین مسائل پیچیده و غیر خطی است.

کلمات کلیدی

, پارامترهای ماشینکاری, ماشینکاریEDM, بهینه سازی, مدلسازی رگرسیونی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012719,
author = {کلاهان, فرهاد and بیرون رو, محمد},
title = {مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-SiC توسط الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2009},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {پارامترهای ماشینکاری- ماشینکاریEDM- بهینه سازی- مدلسازی رگرسیونی- الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-SiC توسط الگوریتم ژنتیک
%A کلاهان, فرهاد
%A بیرون رو, محمد
%J نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2009

[Download]