اولین همایش بین المللی علمی ـ ورزشی دانشگاههای جهان اسلام , 2007-04-30

عنوان : ( مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر )

نویسندگان: نصراله جوادیان صراف , مهدی سهرابی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی و مقایسه 5 و 10 جلسه تمرین ایروبیک ، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر بود. نتایج نشان داد که تفاوت بین گروه یوگا نسبت به دو گروه دیگر در 5 و 10 جلسه معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, ایروبیک, یوگا و خودپنداره بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012731,
author = {جوادیان صراف, نصراله and سهرابی, مهدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر},
booktitle = {اولین همایش بین المللی علمی ـ ورزشی دانشگاههای جهان اسلام},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایروبیک، یوگا و خودپنداره بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر
%A جوادیان صراف, نصراله
%A سهرابی, مهدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J اولین همایش بین المللی علمی ـ ورزشی دانشگاههای جهان اسلام
%D 2007

[Download]