کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2008-02-20

عنوان : ( بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم )

نویسندگان: علیرضا نیکروان , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلیاژهای تیتانیم بدلیل خصوصیات منحصر بفرد و کاربردهای استراتژیک از جایگاه ویژه ای در صنایع مختلف برخوردار هستند. دراین تحقیق، فرآیند ماشینکاری وایرکات بر روی آلیاژ TI- 6AL-4V بررسی و مدلسازی شده است. روش وایرکات دارای پارامترهای تنظیمی متعددی است که بر خروجی های فرآیند موثر می باشند. تنظیم تجربی این پارامترها موجب دور شدن از خروجی های مطلوب و ناپایداری فرآیند می گردد. بنابراین بمنظور ایجاد ارتباط دقیق بین پارامترهای ورودی با خروجی های فرآیند، از مدلسازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا، ابتدا داده های لازم با انجام 54 آزمایش تجربی، طرح ریزی شده با تکنیک طراحی آزمایشات (DOE) به روش تاگوچی، جمع آوری گردیده است. سپس انواع توابع رگرسیونی شامل خطی، مرتبه دوم و لگاریتمی بر این داده ها برازش داده شده است. در مرحله بعد، اعتبار این مدل ها، بکمک آزمون های فرض آماری و تحلیل واریانس، مورد سنج قرار گرفته و مدل مرتبه دوم، که دارای برازش و دقت بالاتری است، بعنوان مدل نهایی فرآیند معرفی گردیده است. بکمک مدل پیشنهادی می توان پارامترهایی را که بیشترین اثرگذاری را بر دو خروجی سرعت پیشروی و زبری سطح دارند، مشخص نمود. مدل ارائه شده همچنین قادر است سطوح مورد نظر از زبری سطح و نرخ پیشروی را برای فرآیند ماشینکاری آلیاژ تیتانیم، با توجه به مقادیر پارامترهای کنترلی، بدست آورد.

کلمات کلیدی

, ماشینکاری وایرکات, نرخ برش , زبری سطح , طراحی آزمایشات , مدلسازی ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012749,
author = {نیکروان, علیرضا and کلاهان, فرهاد},
title = {بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم},
booktitle = {کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2008},
location = {نجف آباد, ايران},
keywords = {ماشینکاری وایرکات- نرخ برش - زبری سطح - طراحی آزمایشات - مدلسازی ریاضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم
%A نیکروان, علیرضا
%A کلاهان, فرهاد
%J کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2008

[Download]