زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (2), شماره (1), سال (2008-7) , صفحات (1-14)

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تمهیدات سیستم نگهدارنده مقدماتی برای تونل انتقال آب پروژه درونگر، بر اساس دو روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش تجربی از سه سیستم طبقه بندی RMR (طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ)، Q (شاخص کیفی تونل بری) و GSI (اندیس مقاومت زمین شناسی) جهت برآورد کیفیت توده سنگهای در برگیرنده تونل انتقال و برآورد سیستم نگهدارنده مقدماتی استفاده گردید. همچنین در روش عددی از روش اجزای مشخص) نرم افزار (UDEC استفاده شده است. آزمایش های مقاومت فشاری تک محوره و سه محوره سنگ بکر, مدول الاستیسیته, وزن مخصوص, تخلخل و درصد جذب آب بر روی نمونه های سنگی بدست آمده از حفاری, در آزمایشگاه مکانیک سنگ انجام شد. به منظور تخمین پارامترهای مقاومتی توده سنگی (مانند مقاومت فشاری تک محوره توده سنگ، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته توده سنگ، ثابت های هوک – بران و پارامترهای مقاومتی موهر-کلمب) از معیار تجربی هوک - بران استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, تونل انتقال, اندیس مقاومت زمین شناسی, اجزای مشخص, UDEC, پارامترهای مقاومتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012801,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and طریق ازلی, صادق},
title = {ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2008},
volume = {2},
number = {1},
month = {July},
issn = {2228-5245},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {تونل انتقال- اندیس مقاومت زمین شناسی- اجزای مشخص- UDEC- پارامترهای مقاومتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A طریق ازلی, صادق
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2008

[Download]