جغرافیا و توسعه, دوره (2), شماره (3), سال (2004-9) , صفحات (113-129)

عنوان : ( برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد زارع , فاطمه شهابی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبخوان ایراتشهر یکی از آبخوان های تفریبا متعادل استان سیستان و بلوچستان محسوب می گردد.

کلمات کلیدی

آبخوان؛ مدل؛ زهکش؛ رودخانه؛ دبی پایه؛ بمپور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012803,
author = {لشکری پور, غلامرضا and محمد زارع and فاطمه شهابی فرد},
title = {برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2004},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {1735-0735},
pages = {113--129},
numpages = {16},
keywords = {آبخوان؛ مدل؛ زهکش؛ رودخانه؛ دبی پایه؛ بمپور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمد زارع
%A فاطمه شهابی فرد
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2004

[Download]