جغرافیا و توسعه, دوره (2), شماره (4), سال (2004-12) , صفحات (5-20)

عنوان : ( تاثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند )

نویسندگان: عیسی ابراهیم زاده , غلامرضا لشکری پور , علی اصغر مریدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حیات سیستاتن بزرگ بستگی کامل به تداوم جریان هیرمند دارد.

کلمات کلیدی

هیرمند؛ زمین ساخت؛ رسوبگذاری؛ تغییر مسیر؛ سکونتگاهها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012804,
author = {عیسی ابراهیم زاده and لشکری پور, غلامرضا and علی اصغر مریدی},
title = {تاثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2004},
volume = {2},
number = {4},
month = {December},
issn = {1735-0735},
pages = {5--20},
numpages = {15},
keywords = {هیرمند؛ زمین ساخت؛ رسوبگذاری؛ تغییر مسیر؛ سکونتگاهها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند
%A عیسی ابراهیم زاده
%A لشکری پور, غلامرضا
%A علی اصغر مریدی
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2004

[Download]