اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (167), شماره (15), سال (2001-8) , صفحات (226-231)

عنوان : ( بحران خشکسالی در سیستان و راهکارهای تعدیل آن )

نویسندگان: عیسی ابراهیم زاده , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حیات سیستان در طول تاریخ به جریان آب رودخانه هیرمند وابسته بوده است.

کلمات کلیدی

خشکسالی؛ سیستان؛ هیرمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012810,
author = {عیسی ابراهیم زاده and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بحران خشکسالی در سیستان و راهکارهای تعدیل آن},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2001},
volume = {167},
number = {15},
month = {August},
issn = {4796-0001},
pages = {226--231},
numpages = {5},
keywords = {خشکسالی؛ سیستان؛ هیرمند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بحران خشکسالی در سیستان و راهکارهای تعدیل آن
%A عیسی ابراهیم زاده
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2001

[Download]