علوم زمین, ( ISI ), دوره (57), شماره (3), سال (2005-10) , صفحات (146-153)

عنوان : ( غار غیر کارستی پوسه در شمال یلوچپستان و شیوه تشکیل آن )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , علی اصغر مریدی , محمد بومری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غار پوسه در خاور روستای اسکل آباد و نزدیک جاده زاهدان به خاش، در 114 کیلومتری جنوب زاهدان . در حدود 22 کیلومتری باختر کوه تفتان در شمال بلوچستان قرار دارد.

کلمات کلیدی

, غار, کارست کاذب, بلوچستان, قلیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012811,
author = {لشکری پور, غلامرضا and علی اصغر مریدی and محمد بومری},
title = {غار غیر کارستی پوسه در شمال یلوچپستان و شیوه تشکیل آن},
journal = {علوم زمین},
year = {2005},
volume = {57},
number = {3},
month = {October},
issn = {1023-7429},
pages = {146--153},
numpages = {7},
keywords = {غار، کارست کاذب، بلوچستان، قلیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T غار غیر کارستی پوسه در شمال یلوچپستان و شیوه تشکیل آن
%A لشکری پور, غلامرضا
%A علی اصغر مریدی
%A محمد بومری
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2005

[Download]