علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (3), شماره (1), سال (2004-6) , صفحات (191-202)

عنوان : ( تخمین تخلخل و آبدهی ویژه در آبخوان دشت شورو با استفاده از داده های مقاومت ویژه و روابط تجربی )

نویسندگان: محمد تخعی , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تخقیق تعداد 207 سونداژ قائم ژئوالکتریک به روش مقاومت ویژه و با آرایه شلومبرژه در دشت شورو و اقع در 80 کیلومتری جنوب غرب زاهدان برداشت گردید

کلمات کلیدی

, آبخوان, تخلخل, مقاومت ویژه, آبدهی ویژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012812,
author = {محمد تخعی and لشکری پور, غلامرضا},
title = {تخمین تخلخل و آبدهی ویژه در آبخوان دشت شورو با استفاده از داده های مقاومت ویژه و روابط تجربی},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2004},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {1686-8222},
pages = {191--202},
numpages = {11},
keywords = {آبخوان، تخلخل، مقاومت ویژه، آبدهی ویژه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین تخلخل و آبدهی ویژه در آبخوان دشت شورو با استفاده از داده های مقاومت ویژه و روابط تجربی
%A محمد تخعی
%A لشکری پور, غلامرضا
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2004

[Download]