آب و فاضلاب, دوره (41), شماره (1), سال (2002-4) , صفحات (2-7)

عنوان : ( بررسی وضعیت نیترات در آب های زیرزمینی مشهد )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبهای زیرزمینی برای تأمین آب شرب و صنعتی در مناطق شهری از اهمیت زیادی برخوردارند. در شهر مشهد و حومه آن، مقدار قابل توجهی از آب مورد نیاز از آبهای زیرزمینی تأمین میشود. از حدود 160 میلیون مترمکعب آب مصرفی این شهر در سال کمی بیش از 140 میلیون مترمکعب و یا به عبارتی حدود 88 درصد آن از آبهای زیرزمینی استحصال میگردد. در سالهای اخیر در بسیاری از شهرهای بزرگ به دلیل استفاده روزافزون از مواد شیمیایی محلول و همچنین نشت فاضلابهای خانگی و صنعتی به داخل سفرههای آب زیرزمینی کیفیت آبهای زیرزمینی به شدت کاهش یافته است. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت نیترات به عنوان یک آلاینده مضر برای انسان در آبهای زیرزمینی شهر مشهد میباشد. در این مقاله نتیجه بررسیهای آزمایشگاهی روی نمونههای مختلف آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف شهر مشهد ارائه شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در سالهای اخیر غلظت نیترات در چاههای آب حفر شده در سفره آب زیرزمینی مشهد افزایش یافته و در برخی نقاط به بیش از 50 میلیگرم در لیتر رسیده است. این افزایش عمدتاً مربوط به نشت فاضلابهای خانگی به داخل آبهای زیرزمینی میباشد. علاوه بر این، در چاههایی که در حاشیه آنها فعالیتهای کشاورزی صورت میگیرد نیز میزان غلظت نیترات زیاد بوده که منبع آلودگی آنها کودهای شیمیایی است.

کلمات کلیدی

کیفیت آب؛ نیترات؛ آب زیرزمینی؛ مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012814,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی وضعیت نیترات در آب های زیرزمینی مشهد},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2002},
volume = {41},
number = {1},
month = {April},
issn = {1024-5936},
pages = {2--7},
numpages = {5},
keywords = {کیفیت آب؛ نیترات؛ آب زیرزمینی؛ مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت نیترات در آب های زیرزمینی مشهد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2002

[Download]