مواد پیشرفته در مهندسی, دوره (21), شماره (2), سال (2003-3) , صفحات (181-195)

عنوان : ( ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , صفا پیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درباره ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی سخن به میان می آید. برای محاسبه این ضریب، یک شیوه تقریبی با دقت مناسب پیشنهاد خواهد شد. از سوی دیگر، با بهره جویی از روش تحلیلی دقیق، طول موثر ستون در چند قاب خورجینی پیدا می شود و نتیجه با پاسخ فن پیشنهادی مقایسه می شود. این قیاس نشانگر درستی رابطه سازی پیشنهادی و دقت مناسب آن است. باید آگاه بود، روش پیشنهادی مشابه راهکار ژولین و لورنس است، با این تفاوت که شیوه پیشنهادی برای قابهای خورجینی به کار می رود و آن دیگری برای قابهای صلب مناسب است.

کلمات کلیدی

, قاب خورجینی, طول مؤثر, بار انشعاب, سختی دورانی, تحلیل ماتریسی, ضریب ستون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012845,
author = {رضائی پژند, محمد and پیمان, صفا},
title = {ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی},
journal = {مواد پیشرفته در مهندسی},
year = {2003},
volume = {21},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-۶۰۰X},
pages = {181--195},
numpages = {14},
keywords = {قاب خورجینی، طول مؤثر، بار انشعاب، سختی دورانی، تحلیل ماتریسی، ضریب ستون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی
%A رضائی پژند, محمد
%A پیمان, صفا
%J مواد پیشرفته در مهندسی
%@ ۲۲۵۱-۶۰۰X
%D 2003

[Download]