سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( بررسی رفتار بلورینگی ماده مرکب پلی اتیلن - مس تولید شده با روش آسیاکاری )

نویسندگان: طاهره ابراهیمی صدرابادی , سیدمجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این پژوهش ماده مرکب پلیاتیلن تقویت شده با ذرات مس مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور رسیدن به ساختار ماده مرکب نهایی و توزیع یکنواخت ذرات پودر مس در زمینه از روش آسیاکاری استفاده شده است. در این تحقیق به بررسی تاثیر درصد حجمی ذرات مس و همچنین زمان آسیاکاری بر روی خواص بلورینگی ماده مرکب نهایی پرداخته شده است. با استفاده از نتایج آزمونهای پراش پرتو ایکس و استفاده از روابط موجود پارامترهای مربوط به درجه بلورینگی و اندازه ضخامت لایههای کریستالی قابل استخراج میباشد. نتایج بدست آمده از این آزمونها بیانگر کاهش درصد بلورینگی ماده مرکب نهایی با افزایش زمان آسیاکاری و درصد حجمی ذرات مس میباشد. بعلاوه نتایج نشان می- دهد که با افزایش زمان آسیاکاری و درصد حجمی ذرات مس اندازه ضخامت لایههای کریستالی نیز دچار تغییر میشود.

کلمات کلیدی

, ماده مرکب پلی اتیلن, بلورینگی, پراش پرتو ایکس, آسیاکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012856,
author = {ابراهیمی صدرابادی, طاهره and زبرجد, سیدمجتبی and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {بررسی رفتار بلورینگی ماده مرکب پلی اتیلن - مس تولید شده با روش آسیاکاری},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان- دانشگاه شهید با هنر کرمان, ايران},
keywords = {ماده مرکب پلی اتیلن، بلورینگی، پراش پرتو ایکس، آسیاکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار بلورینگی ماده مرکب پلی اتیلن - مس تولید شده با روش آسیاکاری
%A ابراهیمی صدرابادی, طاهره
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]