فنی مهندسی مدرس, دوره (14), سال (2004-1) , صفحات (63-72)

عنوان : ( تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونها )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , وحید رسول زاده باغمیشه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای نشان دادن اثر خمش گرد محور ضعیف ستونها در تحلیل مومسان مرتبه دوم قابها، از یک سطح مقاومت خمیری جداگانه استفاده می شود. سطح یاد شده، اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی را در کاهش سختی عضو وارد می کند. همچنین برای در نظر گرفتن اثر کاهش سختی عضو خمیری، دو تابع کاهش سختی ارائه می شود. برای نشان دادن توانایی تابعهای مزبور، قابهای گوناگونی با خمش گرد محور ضعیف ستونها تحلیل می شود. این کار به وسیله برنامه رایانه ارائه شده توسط نویسندگان مقاله انجام می شود. پاسخهای به دست آمده گواه آن است که سطح مقاومت خمیری جداگانه برای خمش گرد محور ضعیف دارای خطای کمی است.

کلمات کلیدی

, خمش گرد محور قوی یا ضعیف, سطح تسلیم نخستین, سطح مقاومت خمیری نهایی, تحلیل غیرخطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012858,
author = {رضائی پژند, محمد and رسول زاده باغمیشه, وحید},
title = {تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونها},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2004},
volume = {14},
month = {January},
issn = {****-0011},
pages = {63--72},
numpages = {9},
keywords = {خمش گرد محور قوی یا ضعیف، سطح تسلیم نخستین، سطح مقاومت خمیری نهایی، تحلیل غیرخطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونها
%A رضائی پژند, محمد
%A رسول زاده باغمیشه, وحید
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2004

[Download]