بین المللی علوم مهندسی, دوره (15), شماره (2), سال (2004-7) , صفحات (147-159)

عنوان : ( تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , فرشید مولائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سی سال اخیر، مطالعه های گسترده ای در زمینه تحلیل پایداری سازه های خاکی و محاسبه تغییر شکل آنها انجام شده است. فن اجزای محدود، راهکاری توانمند در بررسی پایداری شیبهای خاکی می باشد. برای پیدا کردن ضریب اطمینان پایداری شیبهای خاکی، از روش اجزای محدود و الگوی رفتاری کشسان-مومسان کامل به همراه قانون جریان وابسته استفاده می گردد. پژوهشگران، معیارهای تسلیم گوناگونی برای مصالح خاکی پیشنهاد کرده اند. در این مقاله، از «9» معیار تسلیم برای تحلیل پایداری شیبهای خاکی استفاده می گردد و نتیجه ها با روش بیشاپ مقایسه می شوند.

کلمات کلیدی

, شیبهای خاکی, تحلیل غیرخطی, روش اجزای محدود, ضریب اطمینان, کشسان-مومسان, معیار تسلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012859,
author = {رضائی پژند, محمد and مولائی, فرشید},
title = {تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2004},
volume = {15},
number = {2},
month = {July},
issn = {1018-7375},
pages = {147--159},
numpages = {12},
keywords = {شیبهای خاکی، تحلیل غیرخطی، روش اجزای محدود، ضریب اطمینان، کشسان-مومسان، معیار تسلیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود
%A رضائی پژند, محمد
%A مولائی, فرشید
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2004

[Download]