سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( تولید فوم آلومینیوم با سلول های باز و بررسی پارامترهای موثر بر روی استحکام فشاری آن با استفاده از روش تاگوچی )

نویسندگان: عاطفه نبوی , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این تحقیق از فرایند فشردن پودر اطراف فیلر که یکی از روش های تولید فوم های فلزی در حالت جامد است، برای تولید فوم های آلومینیومی استفاده شده است. فرایند تولید شامل مراحل مخلوط کردن، فشردن، سینتر کردن و انحلال م ی شود. در این تحقیق برای بهینه کردن پارامترهای فرایند تولید فوم فلزی و بدست آوردن بیشترین استحکام فشاری برای فوم آلومینیومی تولید شده از روش تاگوچی استفاده شد. پارامترهایی از فرایند تولید که بر روی استحکام فشاری فوم های فلزی تاثیر می گذارند و مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: درصد وزنی نمک در نمونه، دما و زمان سینتر شدن، فشار پرس تولید فوم و اندازه ذرات آلومینیوم. شرایط بهینه تولید فوم آلومینیومی با فرایند فشردن پودر اطراف فیلر با استفاده از روش تاگوچی تعیین شد. نتایج بدست آمده نشان داد که درصد وزنی نمک در فوم های آلومینیومی تولید شده بیشترین تاثیر را بر روی افزایش استحکام فشاری فوم داشته (% 74.07 ) و پس از آن فشار پرس بیشترین اثر را بر روی استحکام فشا ری فوم می گذارد (% 10.57 ). با استفاده از این روش، می توان فوم آلومینیومی با میزان 82 % تخلخل باز با مرفولوژی و توزیع 0.49 تولید کرد. g/cm یکنواخت و دانسیته 3

کلمات کلیدی

, فوم آلومینیوم, نمک, استحکام فشاری, روش تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012862,
author = {نبوی, عاطفه and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {تولید فوم آلومینیوم با سلول های باز و بررسی پارامترهای موثر بر روی استحکام فشاری آن با استفاده از روش تاگوچی},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان-دانشگاه شهید باهنر کرمان, ايران},
keywords = {فوم آلومینیوم، نمک، استحکام فشاری، روش تاگوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید فوم آلومینیوم با سلول های باز و بررسی پارامترهای موثر بر روی استحکام فشاری آن با استفاده از روش تاگوچی
%A نبوی, عاطفه
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]